Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Təmsillər-Xoruzla Qızılquş

Qızılquş Xoruzu tənələri ilə lap dilxor etmişdi. O deyirdi: - Ay yaxşılıq bilməyən məhluq! Sənin bu qədər qeydinə qalan adamları heç sevmirsən. Onlar sənin nəslinin artması qeydinə qalırlar, səni yedirdirlər, ən yaxşı toyuğ

Təmsillər-Xoruzla Qartal

İki Xoruz bir-biri ilə döyüşür. Məğlub olan qaçıb xəlvət bir yerdə gizlənir. Qalib isə uca bir hasara sıçrayıb var qüvvəsi ilə banlayır. Özünün qalib gəldiyi ilə öyünür. XoruzXoruz Məğrur Xoruzu Qartal görür. Dərhal has

Təmsillər - Tülkü ilə Dovşan

Susuzluğundan yanan bir Dovşan su içməkdən ötrü özünü tez atır mavi quyuya.Dovşan Doyunca su içəndən sonra quyudan çıxmaq istəyir, ancaq bacarmır. Qəm dəryasına batır. Tülkü gəlir. Dovşanı quyunun dibində görüb deyir: -

Arthur Miller KÖRPÜDƏN MƏNZƏRƏ

Müəllif mühacir həyatının ağrı-acılarını yaşayan insanları Marko və Rodolfo qardaşlarının simasında ümumiləşdirir. Onlar iş tapmaq ümidi ilə İtaliyadan Amerikaya - qohumları Beatrisin evinə pənah aparırlar. Beatrisin iyrimi il

ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVЕRDİYЕV SЕÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

XIX əsrin sоnunda Azərbaycan dramaturgiyasında maarifçiliyin növbəti mərhələsini başa çatdıran Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv rеalist ədəbiyyatımızın və sənətimizin inkişafında əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişdir. Оnun