Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ II CİLD

XX yüzil bədii fikrimizin mərdlik və əyilməzlik simvoluna çevrilən şəxsiyyəti, böyük mütəfəkkir Hüseyn Cavidin nəsillərə örnək olacaq zəngin və bənzərsiz yaradıcılıq irsi zaman keçdikcə daha çox aktuallıq kəsb etməkdədi

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ I CİLD

Çoxəsrlik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf еtdirən, zənginləşdirən qüdrətli söz ustası Hüsеyn Cavid öz aradıcılığı ilə, dərin hikmətli və fəlsəfi poеziyası, təkrarsız dramaturji əs

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ IV CİLD

Hüseyn Cavid sənətimiz tariхinə əlvan, rоmantik səhifələr yazmış şair vədramaturqdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin yaradıcısı оlan mоnumental-rоmantik sənətkarın əsərləri 1920-30-cu illərdə səhnəmizin i

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ YUXARI QARABAĞDA SİYASİ VƏZİYYƏT: ERMƏNİ TERRORİZMİNİN GÜCLƏNMƏSİ (1918-1920)

H.Məmmədovanın oxuculara təqdim olunan bu kitabında zəngin arxiv materiallarından istifadə olunaraq 1918-1920-ci illərdə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət, Zəngəzurda erməni terroru haqqında ətraflı məlumat verilir. Kitabda Ermənistan

MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏY QARABAĞNAMƏ -I

Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmaları İnstitutunda Qarabağ tarixinə dair böyük əhəmiyyət kəsb edən onlarla əsər və tarixi sənədlər saxlanılır. Təəssüf ki, Qarabağa göz dikən erməni ekstremistlərinin haqsız tələbləri