Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

HÜSEYN CAVİD ƏSƏRLƏRİ BEŞ CİLDDƏ IV CİLD

Hüseyn Cavid sənətimiz tariхinə əlvan, rоmantik səhifələr yazmış şair vədramaturqdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin yaradıcısı оlan mоnumental-rоmantik sənətkarın əsərləri 1920-30-cu illərdə səhnəmizin i

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ YUXARI QARABAĞDA SİYASİ VƏZİYYƏT: ERMƏNİ TERRORİZMİNİN GÜCLƏNMƏSİ (1918-1920)

H.Məmmədovanın oxuculara təqdim olunan bu kitabında zəngin arxiv materiallarından istifadə olunaraq 1918-1920-ci illərdə Yuxarı Qarabağda siyasi vəziyyət, Zəngəzurda erməni terroru haqqında ətraflı məlumat verilir. Kitabda Ermənistan

MİRZƏ ADIGÖZƏL BƏY QARABAĞNAMƏ -I

Azərbaycan MEA M.Füzuli adına Əlyazmaları İnstitutunda Qarabağ tarixinə dair böyük əhəmiyyət kəsb edən onlarla əsər və tarixi sənədlər saxlanılır. Təəssüf ki, Qarabağa göz dikən erməni ekstremistlərinin haqsız tələbləri

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА

Горная река, как правило, разливается весной. И разрушение огромной империи, называвшейсяодной шестой частью, явилось весной, заставившей

MƏMMƏD ARAZ SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

Görkəmli Azərbaycan şairi Məmməd Arazın bu kitabına bütov bir şair ömrünün müxtəlif dövrlərini əhatə edən şeirləri toplanmışdır. Hər bir fərdi Vətənin kiçik bir daşı sayan şairin qələmə aldığı bu şeirlərin hər mis