Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

Mir Cəlal - Füzuli sənətkarlığı

Bu kitabda Füzulinin sənət və s ənətkar haqqında fikirləri, şairin üslubu, istifadə etdiyi ədəbi priyomlar, bədii təsvir vasitələri, şeir dili, bədii nəsr dili və s. kimi sənətkarlıq xüsusiyyətləri geniş şərh olunur. Əsər

QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA

QARABAĞ: ERMƏNISTAN VƏ AZƏRBAYCAN SÜLH VƏ SAVAŞ YOLLARINDA KİTABI HAQQINDAKitabda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin kökləri, son müharibə zamanı Qarabağda və ümumilikdə regionda baş verən olaylar, danışıqlar və vasitəçilik

Rəşid Göyüşov-AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI

AZƏRBAYCAN ARXEOLOGIYASI KİTABI HAQQINDAAzərbaycan ərazisi müxtəlif dövrlərə aid arxeoloji abidələrdə zəngindir. Bu zənginlik bəşər tarixinin ən qədim çağlarından - Paleolitdən başlayaraq, ta inkişaf etmiş feodalizm dövrünədə

Ataxan Paşayev-"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI.

"MOLLA NƏSRƏDDIN": DOSTLARI, DÜŞMƏNLƏRI. KİTABI HAQQINDAƏsasən ilk mənbələrə istinad edilərək yazılmış bu kitabda "Molla Nəsrəddin" jurnalının Şərq xalqlarının oyanmasındaki rolu, onun çar mütləqiyyətinə, burjuaziya-mülkə

AZƏRBAYCAN RƏHBƏRLİYİNDƏ İXTİLAFLAR VƏ DAXİLİ SİYASİ ÇƏKİŞMƏLƏR

Müstəqil, demokratik, çoxpartiyalı cəmiyyətin mövcud olduğu bir zamanda totalitar sovet rejimində baş vermiş siyasi proseslərin əsil mahiyyətini açıqlamaq, xüsusən də dövlət rəhbərliyindəki daxili ixtilaflardan, siyasi çəkişməl