Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS

İLYAS EFENDİYEV PİYESLERİNDEN SEÇMELER

20. asrın ikinci yarısında Azerbaycan edebiyatının önde gelen isimlerinden, daha sağlığında “Yaşayan Klasik” olarak isimlendirilen Milli Dram Ekolünün kudretli kalem üstadı Muhammed oğlu İlyas Efendiyev’in edebiyat çalışmaların

Müasir Azərbaycan Dili

Dərslikdə müasir Azərbaycan ədəbi dili anlayışı, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənni və onun başqa elmlərlə əlaqəsi, müasir Azərbaycan ədəbi dili fənninin şöbələrində öyrənilən məsələlər şərh olunur.Fonetika, onun mə

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ ƏSƏRLƏRİ I CİLD

Peşəkar milli teatr sənətinin, realist bədii nəsrin, demоkratik fəlsəfi və estetik fikrin, ilk əlifba inqilabının, bütövlükdə mənəvi mədəniyyətimizin bütün sahələrində “yeni dövr”ün banisi оlan böyük ədib, alim və fil

MİRZƏ FƏTƏLİ AXUNDZADƏ ƏSƏRLƏRİ III CİLD

Böyük mütəfəkkir Mirzə Fətəli Axundzadənin yеni əlifba uğrunda mübarizəsi milli maarifin və mədəniyyətin yüksəlişi uğrunda aparılan bir mübarizə idi. Müəllifin öz qеydlərindən də bəlli оlur ki, “Kəmalüddövlə məktub

Təmsillər-Ərincək it

Qış olanda İt deyir: - Yaz olanda özümə bir çul toxuyaydım. Elə ki yay gəlir, İt tənbəlləşib deyir: - Eh, kim əyirib, kim toxuyacaq?