Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS
Struktur və əməkdaşlar
23 Noyabr , 2016
Mərkəzi kitabxana 1943-cü ildə yaranmış və ilk dəfə 5135 nüsxə kitab fondu olmuşdur.1979-cu ildə kitabxanaya rayon XDC-nin qərarı ilə Əhməd Cavadın adı verilmişdir.Hazırda kitabxananın 36732 nüsxə kitab fondu və 5394 nəfər oxucusu vardır.Ümumi kitab fondunun 12676 nüsxəsi latın qrafikalı ədəbiyyatlardır.Mərkəzi kitabxanada eyni vaxtda 20-30 nəfər oxucuya xidmət edən oxu zalı və “Hüquq İnformasiya Mərkəzi” fəaliyyət göstərir.Mərkəzi kitabxananın 22 nəfər işçisi vardır ki, bunlardan 1-i ali,5-i orta ixtisas,6-I qeyri orta ixtisas,10 orta təhsillidir.Kitabxanada 2011-ci ildən Avtomatlaşdırılmış Kitabxana İnformasiya Sistemi tətbiq edilmiş və İRBİS-64 proqramından istifadə olunmaqla 140 mindən çox kitabın elektron kataloqu yazılmışdır.
Mərkəzi kitabxanda oxuculara Xidmət şöbəsi, Uşaq şöbəsi, Kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsi, Metodika şöbəsi, kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi və informasiya-resurs şöbəsi fəaliyyət göstərir. Hazırda kitabxanada 29 kömpüter, 1 sürət çıxarma, 1 faks və 1 skaner aparatı mövcuddur.Bunlardan 26-ı internetə qoşulmuş və 9-u lokal şəbəkə- də birləşdirilmişdir.
Bədəlov Cəbrayıl Ağababa oğlu.
Vəzifəsi-MKS-nin direktoru.
Təvəllüdü- 09 .03.1956.
Təhsili-ali.
İxtisası:kitabxanaçı-biblioqraf.
Stajı-35 il.
Rus və türk dillərini bilir.
Əlaqə telefonu- mobil: 050-530-10-56
Iş telefonu : 020-226-39-74,020-226-54-81
Ev telefonu:020-226-41-97
Elektron poçtu: bedelov56@mail.ru
Oxuculara Xidmət şöbəsi.
Kitabxana yaranan gündən fəaliyyət göstərir. Şöbənin fondu bədii və elmi ədəbiyyatla zəngindir. Şöbə informasiyanı əhalinin bütün təbəqələrinə çatdırmaq, daha böyük oxucu kütləsini mütaliəyə cəlb etmək məqsədilə ərazidə yerləşən bütün müəssisələrlə və əhali ilə daim sıx əlaqə saxlayır, kitabxananın fonduna yeni daxil olan ədəbiyyatlar barədə məlumatlar verir, yeni kitabların sərgilərini təşkil edir. Şöbədə gün ərzində 9-15 oxucuya xidmət göstərilir. Şöbənin oxu zalından eyni zamanda 30 nəfər oxucuya xidmət göstərmək imkanı vardır.Şöbə əlamətdar-tarixi günlər və yubileylərlə bağlı guşə, sərgilər və mədəni-kütləvi tədbirlər təşkil edilir.
Salmanova Nazənəm Bayram qızı.
Vəzifəsi-Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsinin müdiri.
Təvəllüdü- 24.12.1957.
Təhsili-orta ixtisas,Bakı Mədəni Maarif Texnikumu.
İxtisası-kitabxanaçı .
Məmmədova Zeynəb Qüdrət qızı.
Vəzifəsi- Xidmət şöbəsində Abonoment bölməsinin müdiri .
Təvəllüdü- 21.05.1974.
Təhsili-qeyri orta ixtisas,Şamaxı Mədəni Maarif Texnikumu.
İxtisası- sinifdən xaric tərbiyə işi.
Əliyeva Dilbər Həsən qızı.
Vəzifəsi- Xidmət şöbəsində böyük kitabxanaçı
Təvəllüdü- 08.06.1965.
Təhsili-orta .
Məhərrəmova Şəhla Vüqar qızı.
Vəzifəsi-Mərkəzi kitabxananın Xidmət şöbəsində Oxu zalının müdiri.
Təvəllüdü- 1995.
Təhsili- ali.Azərbaycan Dövlət Universiteti.
İxtisası:geoloq.
İsmayılova Sevinc Həmzə qızı(müvəqqəti işçi).
Vəzifəsi-Multimedia mütəxəssisi..
Təvəllüdü- 1985.
Təhsili-orta .
Quluyeva Ülviyyə Məhəmməd qızı.
Vəzifəsi-Kitabxanaçı-İnformasiya Texnologiyaları üzrə mütəxəssis.
Təvəllüdü- 1977.
Təhsili-qeyri orta ixtisas, Gəncə Məişət Xidməti Kolleci.
İxtisası:İbtidai sinif müəllimi.
Metodika və biblioqrafiya şöbəsi.
Şöbə metodiki mərkəz olaraq MKS nəzdində fəaliyyət göstərən kitabxanalara metodiki köməklik göstərir və sistemin oxucularına biblioqrafiya xidmətini təşkil edir .Soraq-biblioqrafiya aparatını təkmilləşdirir, biblioqrafik işi əlaqələndirir və ona nəzarət edir, məqalələrin sistemli və diyarşünaslıq kartotekalarını tərtib edir. Yeni daxil olan ədəbiyyatın məlumat bülletenini və tövsiyə siyahılarını tərtib edir. Sistemin bölmələrinin fəaliyyətini məzmun, forma və metodik baxımdan əlaqələndirir. İşin yeni üsul və metodlarını öyrənməklə qabaqcıl təcrübəni aşkar edir, kadrların ixtisaslarının artırılması işinin təşkil olunmasına kömək edir. Kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə təcrübi, metodik yardım göstərir, müxtəlif mövzularda metodik vəsaitlər hazırlayır.
Əhmədova Məhbubə Sədirxan qızı.
Vəzifəsi- şöbə müdiri. .
Təvəllüdü- 04.07.1956.
Təhsili-orta ixtisas,Bakı Mədəni Maarif Məktəbi .
İxtisası-kitabxanaçı.
Əfəndiyeva Ləman Vaqif qızı.
Vəzifəsi- böyük metodist.
Təvəllüdü- 03.08.1988.
Təhsili-qeyri orta ixtisas,Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Kolleci. .
İxtisası-ailə və ev tərbiyəsi.
Komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsi.
Şöbə oxucuların tələbatının dolğun ödənilməsi üçün kitabxananın universal profilli kitab fondunu komplektləşdirir. Dövlət vəsaiti hesabına və digər mənbəələrdən yeni ədəbiy-
yatları almaqla, kitab fondunu daim zənginləşdirir. Yeni daxil olan ədəbiyyatın uçotunu aparır,ədəbiyyatın elmi və texniki cəhətdən işlənilməsini təşkil etdikdən sonra kitabxana filallara çatdırılması işini həyata keçirir. Dövri nəşrlərə abunə işini təşkil edir. Kataloq sisteminin aparılmasına, fondun mühafizəsinə və məzmunca aktuallığını itirmiş və istifadə olunaraq yararsız vəziyyətə düşmüş ədəbiyyatlardan təmizlənməsinə nəzarət edir.
Əmirova Aytən Ağarəhim qızı.
Vəzifəsi-Kitabişləmə və komplektləşdirmə şöbəsinin müdiri.
Təvəllüdü- 21.051990-cı il..
Təhsili-orta ixtisas,Şamaxı Humanitar Kolleci..
İxtisası-kitabxanaçı-biblioqraf.
Qəhrəmanova Mələkxanım Qəhrəman qızı.(müvəqqəti işçi).
Vəzifəsi-böyük kitabxanaçı.
Təvəllüdü- 1986.
Təhsili-orta.
İxtisası:yoxdur.
Əliyeva Elnurə Mütalib qızı.
Vəzifəsi-biblioqraf.
Təvəllüdü- 1990.
Təhsili-orta.
İxtisası:yoxdur
Quluyeva Ülviyyə Məhəmməd qızı.
Vəzifəsi- böyük kitabxanaçı..
Təvəllüdü- 1977-ci il.
Təhsili-qeyri orta ixtisas,Gəncə Məişət Xidməti Kolleci..
İxtisası-ibtidai sinif müəllimi..
İnformasiya resurs şöbəsi.
Şöbə kitabxananın Veb- saytının idarə olunması (veb-saytın operativ yeniləşməsi, əlavə və dəyişiklərin edilməsi, domen və hostinqin fəliyyətinə nəzarət), şəbəkənin antivirus proqramının, habelə lokal və İnternet şəbəkəsinin fəaliyyətini təşkil edir, nəzarət funksiyasını həyata keçirir. Şöbə kitabxana-nın Elektron kitabxanasının yaradılması, nəşrlərin elektron formaya çevrilməsi işini təmin edir. Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsinin həyata keçirdiyi “Kataloqlaşdırma” modulunun bazasından isifadə edərək elektron resusların bazalarının yaradılmasını həyata keçirir. Şöbə fasiləsiz internetlə təmin olunmuş, oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Şöbənin əsas vəzifəsi informasiyalı cəmiyyətdə istifadəçilərin informasiyaya olan təlabatını ödəməkdir.
Əliyev Əzəmət Əliəvəz oğlu.
Vəzifəsi- şöbə müdiri.
Təvəllüdü- 24.07.1990.
Təhsili-natamam qeyri ali ,Dağıstan Dövlət Pedaqoji Universiteti.
İxtisası-İnformatika.
Ömərov Teymur Elçin oğlu.
Vəzifəsi- Proqramçıı .
Təvəllüdü- 18 .07.1982.
Təhsili-natamam qeyri ali .
Kompüter diaqnostikası və proqramlaşdırması üzrə mütəxəssis.(bu sahə üzrə şəhadətnaməsi var.)
Şükürov Yusif Əlicəfər oğlu.
Vəzifəsi- Operator.
Təvəllüdü- 03.12.1982.
Təhsili-orta .
Bakı Elmi-Tədris Mərkəzinin Şəhadətnaməsi, №0611022,səviyyə A.
Kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması şöbəsi.
Kitabxananın Elektron kataloqunun idarə olunması, elektron resusların, bazalarının yaradılması, Elektron kataloqun “Kataloqlaşdırma”, “Komplektləşdirmə”, “Oxucu”, modullarının işini təşkil etmək, habelə “MKS-də kitabxana-biblioqrafiya proseslərinin avtomatlaşdırılması işini təşkil edir. Hər bir internet istifadəçisi kitabxanamızın web saytına daxil olaraq elektron kataloq bölməsində resusrlarından istifadə etmək hüququna malikdir.
Şöbə müdiri: Şirəliyeva Nurlanə Tumarxan qızı.
Vəzifəsi- biblioqraf.
Təvəllüdü- 24.06.1991.
Təhsili-orta ixtisas,Şamaxı Humanitar Kolleci.
İxtisası-kitabxana-informasiya təminatı.
Həşimova Aygün Məmmədağa qızı.
Vəzifəsi-Informasiya Texnologiyaları üzrə mütəxəssis .
Təvəllüdü- 25.06.1991-ci il.
Təhsili-qeyri orta ixtisas. Şamaxı Humanitar Kolleci.
İxtisası-İbtidai sinif müəllimi.
Kərimli Yaqut Məzahir qızı.
Vəzifəsi-Sistem inzibatçısı.
Təvəllüdü- 1996-cı il.
Təhsili-qeyri orta ixtisas.Bakı Sənaye Pedaqoji Kolleci.
İxtisası-İnformatika müəllimi.