Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS
Hər şey Vətən üçün!!!
5 Dekabr , 2016
Azərbaycan xalqı gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, xalqa, elinə və obasına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşıb və ona həyati əhəmiyyətli məsələ kimi baxıb. Bu bir həqiqətdir ki, vətənpərvərlik insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hissi yaradır, apardığı mübarizədə onda inam hissini gücləndirir. Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. Biz şanlı tariximizlə, əfsanəvi qəhrəmanlarımızla həmişə fəxr edirik. Cavanşir, Babək, Şah İsmayıl Xətai, Əliağa Şıxlinski, Cəmşid bəy Naxçıvanski, Həzi Aslanov, İsrafil Məmmədov, Mehdi Hüseynzadə kimi igid və cəsur sərkərdələrimizin şəxsi nümunəsi bizə əsas verir deyək ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Və bu xalq öz vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa hazır olan mətin gənclər yetişdirib. Erməni qəsbkarlarına qarşı ölüm-dirim savaşında həlak olmuş qəhrəmanlarımızın ibrətamiz həyatı, şəxsi nümunəsi apardığımız hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işində ön plana keçməlidir. 
İnsanın ən ali və əzəli hisslərindən olan vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-başa çatdığı elə, obaya, torpağa, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətdən qaynaqlanır. Vətənpərvərlik həm də Vətənin naminə çalışmaq, Vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, onun yolunda qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, Vətənin, xalqın hər bir uğuruna sevinməkdir. 
Bu hiss insanda anadangəlmə olsa da, digər hisslər kimi tərbiyəyə möhtacdır və tərbiyə yolu ilə daha da möhkəmlənir, artır. Vətənpərvərlik insanı səciyyələndirən ən mühüm keyfiyyətlərdən olduğundan onun böyüməkdə olan nəslə aşılanması, uşaq, yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi həmişə təlim-tərbiyə işinin ən mühüm istiqamətlərindən, məktəbin ən vacib vəzifələrindən olub.Bəziləri hisslərini belə ifadə edir :
- “Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin həmişə kəlamı bela olub ki: “Müstəqillik qazanmaq olar, amma onu saxlamaq çox çətindir”. Onu saxlamaq üçün isə bizim gənclərimiz öz səylərini bu yolda əsirgəməməlidirlər”.
-“Vətənpərvərlik insanın canından, qanından gəlməlidir. İstər- istəməz hər kəs bu vətənin övladıdır və hər kəs bu Vətənə borcludur”.
 -“Məncə Azərbaycanın, bu Vətənin suyunu içiriksə, havasını içimizə çəkiriksə, məncə biz də bu Vətənə borcluyuq. Yeri gəlmişkən, mən öz vətənpərvərlik hissimi mahnılarda əks etdirirəm”.
Ölkəmizin tarixi haqqında sistemli, uşaqların başa düşəcəyi tərzdə verilən məlumatlar da vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayır. İstər dərsliklərdəki ayrı-ayrı mətnlərdə, istərsə də aparılan tərbiyəvi söhbətlər, tədbirlər zamanı verilən belə məlumatlardan şagirdlər Vətənimizin zəngin tarixi, xalqımızın zaman-zaman öz varlığını qorumaq üçün apardığı mübarizələr, azadlıq və müstəqillik uğrunda gedən mücadilələr haqqında biliklər əldə edir, bu biliklər əqidəyə çevrilərək onlarda vətənpərvərlik hisslərini daha da artırır. Vətənpərvərlik tərbiyəsində xalqımızın qəhrəman oğulları, tarixi şəxsiyyətlər haqqında şagirdlərə verilən məlumatlar, aşılanan biliklər də güclü təsir qüvvəsinə malikdir. Şagirdlərlə aparılan vətənpərvərlik tərbiyəsi işi onların Vətənə məhəbbət və sədaqət ruhunda böyümələrinə, xalqımıza xas olan ən yaxşı mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmələrinə müsbət təsir göstərir.

Gənclərimizin milli ruhda tərbiyəsi milli-mənəvi dəyərlərimizə əsaslanır

Azərbaycan dövləti gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, xalqına hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşmış və ona həyat üçün əhəmiyyətli məsələ kimi baxmışdır. Bu, bir həqiqətdir ki, vətənpərvərlik insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hissi yaradır, apardığı mübarizədə onun inam hissini gücləndirir. Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. Xalqımız şanlı tariximizlə, əfsanəvi qəhrəmanlarımızla həmişə fəxr etmişdir. Cavanşir, Babək, Şah İsmayıl Xətai, Səmədağa Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski, Cəmşid bəy Naxçıvanski, Həzi Aslanov, İsrafil Məmmədov, Mehdi Hüseynzadə kimi igid və cəsur həmvətənlərimizin şəxsi nümunəsi bizə əsas verir deyək ki, Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Bu xalq öz vətənini göz bəbəyi kimi qorumağa hazır olan mətin gənclər yetirmişdir. Erməni qəsbkarlarına qarşı ölüm-dirim savaşında həlak olmuş qəhrəmanlarımızın ibrətamiz həyatı, şəxsi nümunələrinin ön plana keçməsi hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işində mühüm rol oynayır.

Respublikamızın ümumtəhsil, orta ixtisas və ali məktəblərində tədris olunan təbiət və cəmiyyət elmlərinin, humanitar fənlərin, ümumilikdə bütün fənlərin gənclərə hərbi-vətənpərvərlik hissləri aşılamaq üçün çox böyük imkanları vardır və bu imkanlardan geniş şəkildə istifadə olunur.

Bu gün müstəqil respublikamızın inkişafı, ilk növbədə, böyüyən nəslin təlim-tərbiyə işinin düzgün təşkilindən, vətəndaşlıq hazırlığından asılıdır. Uşaqların bir vətəndaş kimi böyüməsində ailənin, cəmiyyətin, ümumilikdə mühitin rolu böyükdür. Uşaqlar bir insan kimi, vətəndaş kimi ilk tərbiyəni ailədə alırlar. Burada onlar əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, fiziki möhkəmliyi, əmək vərdişlərini, davranış qaydalarını, bədii-estetik duyumu və s. kimi keyfiyyətləri qazanırlar.

Tərbiyənin əsas məqsədi kamil şəxsiyyət, insan, vətəndaş yetişdirməkdir. Vətəndaş tərbiyə etmək mənsub olduğu dövlətin inkişafına çalışan, onun mənafeyini gözləyən, təhlükəsizliyi üçün məsuliyyət daşıyan insan yetişdirmək deməkdir.

İnsan fərd kimi doğulub, vətəndaş kimi fəaliyyət göstərərək tərbiyə-təhsil, əmək prosesində vətəndaş hazırlığı keçir. Əsl vətəndaş dedikdə bilavasitə vətənə, dövlətə gərəkli fəaliyyəti ilə xidmət edən, böyük mənəvi keyfiyyətlərə malik olan insan nəzərdə tutulur. Vətəndaşlıq tərbiyəsinin mənbəyi, qeyd etdiyimiz kimi, ailədir. Təcrübə göstərir ki, ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsi yalnız özbaşına axınla, kor-koranə deyil, planlı, sistemli, məqsədli şəkildə təşkil olunmalıdır. Uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi dedikdə yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmə və şəxsiyyət kimi yetişmə nəzərdə tutulur. Onlar davranış qaydalarını, vətəninin tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, milli adət-ənənələrini bilməli, vətəni sevməlidirlər. Uşaqlar işə şüurlu yanaşmalı, ideyaca savadlı, məsuliyyətli, vicdanlı, mübariz olmalı, pis əmllərlə barışmamalıdır. Uşaqların mənəvi tərbiyəsini qiymətləndirmək üçün onlara yaxşını pisdən ayırmaq, həqiqətə, ədalətə, böyüklərə, ailə üzvlərinə hörmət etmək kimi insani keyfiyyətlər aşılanmalıdır. Onların davranış xüsusiyyətləri uyğun qiymətləndirilməli və qarşılıqlı əlaqə təmin olunmalıdır. Azərbaycan Respublikasında hüquqi, demokratik dövlət quruculuğu inkişaf etdikcə vətənpərvərlik tərbiyəsinə, o cümlədən böyüməkdə olan nəslin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Böyük Atatürk deyirdi ki, sülh istəyən xalq hərbə hazır olmalıdır. Bu, çox dəyərli kəlamdır. Azərbaycan xalqı müharibəni arzulamır, həmişə sülhün, əmin-amanlığın tərəfdarı olmuşdur. Hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsini, sadəcə, "quru” sözlərlə, nəsihətlərlə də məhdudlaşdırmaq olmaz. Bu sahədə müvəffəqiyyət əldə etmək üçün məktəblər də, hər şeydən əvvəl, öz işini düzgün planlaşdırmalı, il ərzində görəcəyi işləri müəyyənləşdirməlidir. Bu zaman tədbirlər arasında yaradılacaq əlaqə nəzərə alınmalı, işin təşkili əsaslandırılmalıdır.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev öz siyasətində daim gənclərə qayğı göstərib, onların bir fərd kimi yetişməsinə xüsusi diqqət ayırıb. Ulu öndər respublika rəhbərliyinə gəldiyi ilk dövrlərdən gənclərin himayədarı kimi çıxış edərək, sağlam düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində misilsiz işlər görüb. Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən başlayaraq gənclər siyasəti ilə bağlı bir çox fərman və sərəncamlar imzalayan ulu öndər, gənclərin milli və vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə həmişə önəm verib. Heydər Əliyev bu barədə demişdir: "Gənclərimiz milli ruhda tərbiyə olunmalıdır, milli-mənəvi dəyərlərimiz əsasında tərbiyələnməlidir. Gənclərimiz bizim tariximizə yaxşı bələd olmalı, dilimizi yaxşı bilməlidirlər. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır, vətənpərvərlik böyük məfhumdur. Bu, sadəcə, orduda xidmət etmək deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq - budur vətənpərvərlik”.

Ulu öndərimiz, müstəqil Azərbaycanımızın memarı və qurucusu Heydər Əliyev məhz buna görə də vətənpərvərlik tərbiyəsinə, uşaq və gənclərin vətənpərvər ruhda böyüməsinə xüsusi əhəmiyyət verir və bunu çıxışlarında dönə-dönə biz müəllimlərə tövsiyə edirdi. Təhsil işçiləri ilə çoxsaylı görüşlərinin birində böyük öndər demişdir: "Bizim gənclər, təhsil alan nəslimiz gərək məktəblərdə ilk addımlarından vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsi ilə tərbiyə olunsun. Bütün dərslər, xüsusən də humanitar fənlər gərək gənclərimizə Vətənə sədaqət, vətənpərvərlik ruhu aşılasın, tərbiyə etsin”.

Müstəqil dövlət quruculuğu yolunda gənclərin üzərinə böyük və məsuliyyətli vəzifələr düşür. Bu vəzifələri isə yalnız öz vətənini sevən, onun tərəqqisinə çalışan və azadlığı uğrunda canını qurban verməyə hazır olan gənclər yerinə yetirə bilər. Respublikanın əksər gəncləri vətən qarşısında öz vətəndaşlıq borclarını layiqincə başa düşür, onun qorunmasında və milli dövlətçilik quruculuğunda fəal iştirak edirlər. Vətənin taleyinin təhlükə altında olduğu bir zamanda xalqın vətəni qorumağa qadir, mərd, sadiq gənclərə böyük ehtiyacı var. Buna görə də gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin daha da gücləndirilməsi sahəsində məqsədəuyğun və sistemli iş aparılmalıdır.

Vətənə məhəbbət hissi gənclərin dövlət dilinə, milli musiqiyə, folklora, mənsub olduğu dini dəyərlərə, tarixi ənənələrə bağlılığında, ölkə ərazisinin bütövlüyünün qorunmasına hazır olduğunu əməli işlə sübut etməyində öz təzahürünü tapmalıdır. Vətənin tərəqqisi naminə çalışmaq üçün gənclərin müəyyən sənətə, peşəyə sahib olması, dövlət quruculuğunda fəal iştirak etməsi, yüksək peşəkarlığa, təhsilə və elmə yiyələnməsi, geniş dünyagörüşünə malik olması, əməyi sevməsi, onunla məşğul olması və təşəbbüskarlığı da vacibdir. Vətənin maddi və mənəvi sərvətlərini qorumaq, iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsinə nail olmaq, həmişə mübariz əhval-ruhiyyədə olmaq lazımdır.

İnsanın ən ali və əzəli hisslərindən olan vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-başa çatdığı elə, obaya, torpağa, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətindən qaynaqlanır. Lakin vətənpərvərlik təkcə vətəni sevmək deyil. Vətənpərvərlik həm də vətənin naminə çalışmaq, vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, onun yolunda qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, xalqın hər bir uğuruna sevinməkdir. Bu hiss insanda anadangəlmə olsa da, bütün digər hisslər kimi, tərbiyəyə möhtacdır və o, tərbiyə yolu ilə daha da möhkəmlənir, güclənir. Vətənpərvərlik insanı səciyyələndirən ən mühüm keyfiyyətlərdən olduğundan onun böyüməkdə olan nəslə aşılanması, uşaq, yeniyetmə və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi həmişə təlim-tərbiyə işinin ən mühüm istiqamətlərindən, məktəblərin ən vacib vəzifələrindən olub.

Gənclərə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsini o zaman daha yaxşı aşılamaq mümkündür ki, orta məktəbin X-XI siniflərində oxuyan şagirdlərə və ali məktəbdə təhsil alan tələbə-gənclərə ayrı-ayrı fənləri və ixtisas kurslarını tədris edərkən hərbi məzmunlu biliklər də verilsin. Sovet İttifaqı dövründə mövcud dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində və metodik ədəbiyyatda hərbi-vətənpərvərlik hissləri aşılayan məlumatlar və hərbi məzmunlu biliklərə az yer ayrılırdı. Əslində, bu, şüurlu surətdə edilirdi ki, gənclər vətənpərvərlik duyğularından, milli hisslərdən məhrum olsunlar.

Müstəqilliyini bərpa etmiş dövlətimizin ideologiyasının, həmçinin azərbaycançılıq və yurdsevərlik ideyalarının gənclər arasında təbliğ olunmasına böyük ehtiyac var. Azərbaycanımız üçün əsl vətəndaş yetişdirmək təhsilimizin qarşısında böyük vəzifələr qoyur. Bununla belə, dövlətçilik, vətəndaşlıq təkcə orta məktəb dərsliklərində və ya hansısa əyani vasitələrdə əks olunmalı deyil. Onlar bütün sahələrdə təbliğ edilməli, sevgi və ehtiram hədəfinə çevrilməlidir. Bu baxımdan, təbliğatın uğurlu və təsirli olmasında televiziyanın yeri və xidməti əvəzolunmazdır.

Müasir gənclərimizdə vətənpərvərlik keyfiyyətlərini formalaşdırmaq üçün siyasi və ictimai tərbiyə işinin səmərəliliyini artırmaq, onların dünyagörüşünü inkişaf etdirmək, özünütərbiyə işinə diqqəti artırmaq, sosial əhəmiyyət kəsb edən ideyaların, normaların və prinsiplərin mənimsənilməsinə yönəldilmiş fəallığı stimullaşdırmaq vacib milli-psixoloji məsələdir.

Müstəqilliyimiz dövründə tələbə gənclərin hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsinə xüsusi diqqət verilir

İnsanın vətənpərvərlik hissinə malik olması onun ən ali əxlaqi-mənəvi məziyyətləri sırasında birincilərdən hesab olunur. Çünki vətənpərvərlik dedikdə onun əsas komponentləri - doğulduğun torpağı, yaşadığın ölkəni sevmək, onun uğrunda çalışmaq, ona əməlləri ilə faydalı olmaq, onu qorumaq kimi keyfiyyətlərlə yanaşı, insanın ləyaqətlilik, əqidəlilik, vicdanlıq, sədaqətlilik əlamətləri də başa düşülür. Vətənin qədrini bilməli, çətinliklərinə dözməliyik. Ata-babalarımız təsadüfən deməyiblər ki, "Torpağı qoruyarsan Vətən olar, qorumazsan kəfən”. Vətən sevgisi, Vətənə sədaqət, onun çiçəklənməsi üçün çalışmağa hazır olmaq ən çətin anlarda belə, adamların qüvvələrini vahid məqsəd üçün - Vətənin azadlığı, xilası naminə səfərbər edir.

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev gənclərlə keçirilən görüşdə demişdir: "Gənc nəslin şüurunda milli vətənpərvərlik ideyasını, vətənimiz üçün iftixar hissini möhkəmləndirmək, müstəqil respublikamızın müdafiəsinə qalxmaq əzmi tərbiyə etmək lazımdır. Bu mühüm məsələnin uğurlu həllində hərbi-fiziki hərəkət və oyunların hər vasitə ilə inkişaf etdirilməsi vacibdir. Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin oğlan və qızların fiziki cəhətdən möhkəmlənməsində, onların fəal həyat mövqeyinin, əxlaqi-iradi keyfiyyətlərinin formalaşmasında, gənc nəslin əməyə və Vətənin müdafiəsinə hazırlanmasında böyük rolu vardır”.

Gənc nəslin hərbi-fiziki tərbiyəsi həmişə aktual məsələ olmuşdur. Bunsuz xalqın milli yaddaşını bərpa və inkişaf etdirmək qeyri-mümkündür. Müharibə şəraitində olan ölkəmizdə böyüməkdə olan nəslin hərbi-fiziki tərbiyəsi aktuallıq nöqteyi-nəzərdən müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. İndi elə nəsil tərbiyə etmək lazımdır ki, o, əzabla əldə edilmiş istiqlaliyyəti qorumaq və inkişaf etdirmək arzusu ilə yaşasın.

Fikrimizcə, tələbə gənclərə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması diqqət mərkəzində olmalıdır. Hərbi-fiziki tərbiyənin aktual məsələlərindən birini müstəqil Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini qorumağa hazır olmaq ruhunu aşılamaq təşkil edir.

Sovet dövründə Azərbaycanda tərbiyə və təhsil sosialist istiqamətli quruluşun siyasi inhisar dairəsində olduğundan, onun bütün sahələri, o cümlədən hərbi-fiziki tərbiyəsi sovet vətənpərvərliyi mahiyyəti daşıyırdı.

Müstəqil dövlət quruculuğu prosesində isə hərbi-fiziki tərbiyə milli xarakter daşıyır və onun indiki elmi-nəzəri əsasları milli mənlik tərbiyəsinin mühüm əsasını təşkil edir. Bunun üçün aşağıda qeyd olunan şərtlərə əməl olunması vacibdir:


- hərbi-fiziki hərəkət və oyunlarda gənclərin fəal iştirakını təmn etmək;

- Milli qəhrəmanların həyatı ilə bağlı fotostendlər yaratmaq, təşkilat və tədris ocaqları qarşısında onlara abidə ucaltmaq, adlarına turnirlər keçirmək;

- tələbələrin hərbi-fiziki tərbiyəsində idman klublarından geniş istifadə etmək. Onların nəzdində hərbi-fiziki hərəkət və oyun növləri üzrə dərnəklər təşkil etmək;

- dərsliklərdə hərbi quruculuq sahəsində gənc nəslin fəaliyyətini işıqlandırımaq;

- hərbi sərkərdələr haqqında oçerklərin verilməsi və kinofilmlərin nümayişi, xalqımızın qəhrəmanlarını tərənnüm edən sənədli filmlərin çəkilməsi; müharibədə həlak olmuş hərbçilərin ailələrinə döyüş şöhrəti abidələrinə tələbələrin hamiliyini təşkil etmək;

-milli ordumuzun yaranması gününü məktəblərdə və müxtəlif təşkilatlarda təntənəli şəkildə qeyd etmək;

- gənclərin milli qəhrəmanlarla görüşlərini təşkil etmək vətənpərvərlik tərbiyəsində yüksək əhəmiyyət kəsb edir;

- hərbi-fiziki hərəkət və oyunlarını tədqiq etmək, onları toplamaq, sistemləşdirmək, müxtəlif növlərini səciyyələndirmək, onların mahiyyəti və məzmununu açmaqla gənc nəslin hərbi-fiziki tərbiyəsinin inkişafına nail olmaq;

-hərbi-fiziki hərəkət və oyunların əməli növlərinin inkişaf yollarını və amillərini, onların milli mahiyyətini aşkara çıxarmaq;

-hərbi-fiziki tərbiyənin tarixi mahiyyətini göstərmək, onun məzmununu, məqsəd və vəzifələrini müəyyənləşdirmək;

Hazırkı dövrdə, etiraf etmək lazımdır ki, hərbi-fiziki hərəkət və oyun növlərinin daha da inkişaf etdirilməsi, gənclərin hərbi-fiziki hazırlığı, texniki idman növlərinin inkişafında hələ bir çox mürəkkəb problemlər qalmaqdadır. Həmin problemlərin həlli, mövcud nöqsanların aradan qaldırılması gənclərin mənəvi, hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə kömək edərdi. Lakin bu problemləri yalnız bütün əlaqədar ictimai təşkilatların, nazirliklərin və idarələrin birgə səyi ilə həll etmək mümkündür. Etiraf etmək lazımdır ki, idmanın texniki və hərbi-tətbiqi növləri ilə məktəblilərin hələlik ancaq az bir hissəsi məşğul olur. Doğrudur, bir sıra kollektivlərdə və məktəblərdə idmanın bu növləri üzrə yarışlar təşkil edilir.

Respublikamızda hərbi-fiziki hərəkətlər və oyunların nüfuz və əhəmiyyətini nəzərə alaraq. yaxşı olardı ki, müvafiq elmi-tədqiqat, tibb və idman təşkilatlarının diqqəti bu məsələyə cəlb edilsin. Orduya gedən hər bir çağırışçı silahdan istifadə etməyi bacarmalıdır. Respublikamızın məktəblərində, ali tədris ocaqlarında hərbi fənn üzrə keçirilən dərslərin səviyyəsi yüksəldilməlidir.

Azərbaycan xalqının milli suverenliyi təmin edildiyi vaxtdan indiyədək keçdiyimiz ağrılı-acılı yolda Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının tələbələrinin vətənpərvərlik təşəbbüsünü təqdirəlayiq hesab etmək olar. Akademiyamızda aparılan ictimai-faydalı işlər nəticə etibarilə tələbələrdə zəhmətsevərlik, vətənpərvərlik və həyatda öz yerini tutmaq kimi keyfiyyətlər tərbiyə edir.

Azərbaycan xalqının üzləşdiyi faciələr, elan olunmamış müharibə AzDBTİA-nın tələbələrini də Vətənin müdafiəsi üçün ayağa qaldırdı. Müharibənin ilk günlərindən akademiyamızın nəzdində yaradılmış "Qarabağ” qərargahına tələbələrimizdən 200-dən artıq ərizə daxil olmuşdu. Dağlıq Qarabağda, eləcə də sərhəd rayonlarında erməni quldur dəstələrinin törətdiyi cinayətlərə dözməyən tələbələrimiz könüllü olaraq cəbhəyə yollandılar. Tələbə döyüşçülərimiz cəbhələrdə böyük igidlik və şücaət göstəriblər. Təkcə Laçın rayonunun müdafiəsində AzDBTİA-nın 30-dan artıq tələbəsi vuruşurdu. Tələbələrimizin döyüş nöqtələrində göstərdikləri şücaətlərinə görə hərbi hissələrin komandirləri tərəfindən rektorluğun adına çoxlu teleqram və məktublar daxil olmuşdur. Qarabağda və Ermənistanın həmsərhəd rayonlarında vuruşan tələbələrimizlə əlaqəmiz mümkün olsun deyə akademiyada qərargah yaradılmışdı. Qərargaha rəhbərlik mənə həvalə olunmuşdu.

Vətənin müdafiəsi yolunda yaralanan tələbə və məzunlarımızdan Allahverdi Əliyev, Şakir Əhmədov, Qafqaz Əhmədov, Şünasi Babayev, Rafiq Zülfüqarov, Sərvər Mövsümov, Şahin Quliyev, Böyükkişi Atakişiyev, Baba Babayev, Şaiq Hüseynov və başqaları müalicə olunub sağaldıqdan sonra əksəriyyəti yenidən cəbhəyə qayıtmışdılar.

Qarabağın dağlıq hissəsində baş verən döyüşlərdə igidlik, şücaət və vətənpərvərlik göstərdiklərinə görə iki məzunumuz Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı kimi yüksək fəxri ada layiq görülmüşdür, 26 tələbəmiz və məzunumuz torpaq uğrunda şəhid olmuşdur.

Qeyd etdiyimiz kimi, müharibənin ilk günlərindən AzDBTİA-nın kollektivi xalqımızın bu faciəsinə biganə qalmamışdır. 1989-cu ildə Bərdə şəhərində 25 tələbədən ibarət dəstə müxtəlif sahələrdə işləmiş və əldə etdikləri 30 min manatlıq gəliri Ermənistandan qovulmuş köçkünlərin yardım fonduna köçürmüşdür. Həmin dövrdə ermənilər tərəfindən işğal olunmuş və cəbhə xəttinə yaxın olan rayonların başqa yerə köçürülən əhalisi üçün çox ağır vəziyyət yaranmışdı. Minlərlə adamı yeni rayonlarda yerləşdirmək, onları ərzaq, yanacaq və işlə təmin etmək lazım idi. AzDBTİA-nın kollektivi bu məsələdə də fəallıq göstərmişdir. Belə ki, akademiyanın 9 mərtəbəli yataqxanası Füzuli və Kəlbəcər köçkünlərinin xidmətinə verilib. Habelə akademiyanın tələbələri M.Mirqasımov adına 1 nömrəli respublika klinik xəstəxanasından 31 nəfər kimsəsiz uşağın, Göz Xəstəlikləri İnstitutundan isə 7 xəstənin müalicəsini öz üzərlərinə götürüb, Kəlbəcərdəki yerli batalyona 37 min manatlıq yardım edib. Akademiyanın nəzdində yaradılmış "Qarabağ” qərargahı heyətinin təşəbbüsü ilə 1990-1992-ci illərdə bir qrup tələbə üç ay ərzində Xocalı, Şuşa, Ağdam və başqa rayonların məktəblərində bədən tərbiyəsi müəllimlərinə kömək edib. Tələbələrimiz Bakı şəhərinin 196 nömrəli qanköçürmə məntəqəsində və süd kombinatında təşkil edilən aksiya zamanı yaralılar üçün qan veriblər.

Unutmaq olmaz ki, müharibə zamanı ön cəbhə ilə arxa cəbhənin vəhdəti, xalqın öz xilaskarına maddi və mənəvi yardımı böyük qələbənin qazanılmasında mühüm rol oynayır. Bu, akademiyanın professor-müəllim heyəti və tələbələrimizin əsas işlərindən birinə çevrilmişdi.

 Azərbaycan gəncliyinin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin rolu əvəzsizdir
"Dünyada ən şərəfli peşə vətəni, torpağı, 
dövləti qorumaq peşəsidir”
Heydər Əliyev

Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 34 ilə yaxın bir zaman kəsiyində respublikaya rəhbərliyi, həqiqətən, onun fenomen olduğunu təsdiq edir. Ulu öndərin möhkəm inamı, hər şeyə nüfuzetmə qabiliyyəti, qibtə doğuracaq hafizəsi hamını heyran edirdi. Bu yolun əsas aparıcı qüvvələrindən biri isə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin daim qayğı və diqqəti ilə əhatə olunmuş Azərbaycan gəncliyidir.
Bəşəriyyət tarixində hər bir xalq
özünəməxsus şəkildə ölkəsinin sosial-iqtisadi və siyasi inkişaf şəraitindən asılı olaraq yetişməkdə olan gənc nəslin hərbi biliklərə yiyələnməsinə xüsusi əhəmiyyət vermişdir. Məsələyə bu baxımdan yanaşdıqda gənc nəslin hərbi-fiziki tərbiyəsinin məzmun və formasının səciyyəvi xüsusiyyətləri olduğunu deyə bilərik. Hər şeydən əvvəl, bu cür tərbiyə üsulunun tarixi çox qədim olmaqla yanaşı, həm də xarici işğalçılara qarşı milli-azadlıq müharibələrində təşəkkül tapmışdır.
Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi - vətənə məhəbbət, öz xalqına hörmət, vətənin düşmənlərinə nifrət, doğma yurdun çiçəklənməsi uğrunda fəal mübarizə - bütün ictimai formasiyalarda dövrün zəka sahiblərinin həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi hər bir ölkə vətəndaşının vətəninin müdafiəsinə şəxsi hazırlığı ilə müəyyən edilir. Bunun üçün həmişə hərbi işə, düşmənə qarşı silahlı mübarizəyə yiyələnmək əsas vəzifə hesab olunur.
Hərbi-vətənpərvərlik hissi min illərlə möhkəmləndirilmiş ülvi hissdir. Bu ülvi hiss insanın öz doğma vətəninə hədsiz məhəbbət bəsləməsində, onun müvəffəqiyyətlərini gördükdə ürəkdən sevinməsində, düşmənlərinə dərin nifrət bəsləməsində, hər qarış torpağın göz bəbəyi kimi qorunmasında, döyüş bacarığına və vərdişlərinə yiyələnməsində ifadə olunur. Hərbi vətənpərvərlik hissi doğma yerlərə və adamlara bağlılıqdan, onları xarici və daxili düşmənlərdən qorumaqdan başlayaraq, bütün qüvvə və qabiliyyətini vətənin, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizəyə həsr etməyə qədər inkişaf edib yüksəlir.
1970-80-cı illərdə respublikamıza rəhbərlik edən bu böyük şəxsiyyət gənclərlə iş siyasətində uzaqgörənliklə elə işlər görmüşdü ki, onların dəyərlərindən müstəqil ölkəmiz indi də faydalanmaqdadır. 1980-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində respublikamızda hökm sürən hərcmərclik, qeyri-sabitlik şəraitində dövlət səviyyəsində gənclərlə iş, demək olar ki, yox dərəcəsində idi. Xalqımızın lideri Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı problemlərimizin həlli ilə yanaşı, dövlətimizin gənclər siyasətində də ciddi dönüş yaratdı. Onun təşəbbüsü ilə 1994-cü ildə Azərbaycanda Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı. Heydər Əliyevin söylədiyi "...bizim, sizin, hamımızın vəzifəsi müstəqil Azərbaycanın sağlam gəncliyini tərbiyə etmək, bilikli etmək, müasir dünyanın əldə etdiyi nailiyyətlər səviyyəsinə qaldırmaq, Azərbaycanda müstəqil, demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu işinə cəlb etməkdir...” sözləri gənclər siyasətinin konseptual fəlsəfəsinə çevrildi.
1970-80-cı illərdə Heydər Əliyevin respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə minlərlə azərbaycanlı gənc keçmiş SSRİ-nin elm ocaqlarında təhsil alıb, müasir sənət və peşə növlərinə yiyələnmişdir. Məhz o illərdə Azərbaycanda yeni tədris ocaqları, o cümlədən xüsusi hərbi məktəblər, yeni gənclər mərkəzləri yaradılmış, irimiqyaslı gənclik tədbirləri keçirilmişdir. Məhz həmin illərdə Azərbaycanın milli kadrlarının, inkişafı üçün yaradılmış imkanlar nəticəsində aparıcı ictimai-siyasi sahələrdə azərbaycanlı alimlərin üstünlüyü və milli ruhun yüksəlişi təmin olunmuşdur. Hələ 1970-ci ildə Heydər Əliyev Azərbaycanın gələcəyini düşünərək Bakıda xüsusi bir hərbi məktəb yaratdı. Həmin məktəbə Cəmşid Naxçıvanskinin - bizim qəhrəman generallardan birinin adı verildi. Artıq 41 ildir ki, bu məktəb fəaliyyət göstərir. Həmin məktəbdən ildə təxminən 800-900 nəfər gənc azərbaycanlı sovetlər ittifaqının ali hərbi məktəblərinə göndərilirdi. Əgər 1970-ci ildə keçmiş SSRİ-nin başqa şəhərlərinə təhsil almağa 300 nəfər göndərilmişdisə, 1975-ci ildə 400 nəfər, 1978-ci ildən başlayaraq hər il 50-dən çox şəhərin 150 ali məktəbinə Azərbaycanda çatışmayan ixtisaslar üzrə 800 tələbə göndərilmişdi. Ümumiyyətlə, 70-ci illərdə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə respublikadan kənarda 10 minə qədər azərbaycanlı gənc təhsil almışdı. Bu, danılmaz faktdır ki, 70-80-ci illərdə onun uzaqgörən siyasəti nəticəsində hazırlanmış mütəxəssislər Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi üçün zəmin yaratmışlar. O dövrdə kənarda oxuyanlara dövlət tərəfindən təhsil zamanı qayğı göstərilirdi, həm də onlar respublikaya qayıtdıqdan sonra böyük qayğı ilə əhatə olunurdular. Onların mənzillə, yataqxana ilə təminatına xüsusi diqqət verilirdi.
Hazırkı dövrdə Azərbaycan gənclərinin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki neçə illərdir ki, hiyləgər və məkrli düşmənlərimiz olan ermənilər xalqımıza qarşı qəsbkarlıq müharibəsi aparırlar.
Belə bir düşmənə qarşı ləyaqətlə mübarizə aparan gənclərdə inamın, hərbi vətənpərvərlik hisslərinin tərbiyə edilməsi ən zəruri məsələ kimi qarşıda durur.
Yaşadığımız dövr gənc nəsli kiçik yaşlarından hərbi ruhda böyütməyi tələb edir. Gənc nəsli psixoloji və mənəvi baxımdan hərbi həyata hazırlamaq vacibdir, Vətəni qorumaq üçün həmişə hərbə hazır olmaq lazımdır. Gənc nəslin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bərabər, onların fiziki hazırlığının səmərəliliyi nəzarətdə olunmağı tələb edir.
Bəşəriyyət tarixində hər xalq ölkəsinin sosial-iqtisadi və siyasi inkişaf şəraitindən asılı olaraq hərbi bədən tərbiyəsi sistemini yaradır, yetişməkdə olan gənc nəslin hərbi biliklərə yiyələnməsinə nail olur. Bu bir həqiqətdir ki, hər bir xalqın hərbi-fiziki sistemi özünəməxsus şəkildə qurulmuşdur.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev "Fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması: mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual problemləri” adlı elmi-praktik konfransdakı məruzəsində demişdir: "Yaşlı nəsillərin əsgəri rəşadəti, xalqımızın döyüş ənənələri böyük mənəvi təsir qüvvəsinə malikdir. Vəzifəmiz mənəvi tərbiyə ilə hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsini əlaqələndirərək, döyüşçülərimizin sayıqlığının, mənəvi və ideya mətinliyinin, var qüvvələrinin vətənin müdafiəsinə vermək əzminin artmasına kömək etməkdən ibarətdir”.
Fərəhli haldır ki, Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdiyi, milli istiqlal yoluna qədəm qoyduğu bir dövrdə hərbi-fiziki tərbiyənin yeniləşməsi mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıya qoyulub. Ölkədəki müəyyən çətinliklərə baxmayaraq, hərbi-fiziki tərbiyə ilə əlaqədar məsələlər bir an belə arxa plana çəkilməyib, əksinə, bu sahədə işlər böyük vüsətlə davam etdirilir. İnkaredilməz həqiqətdir ki, hərbi-fiziki tərbiyəyə laqeydlik nəticə etibarilə gənc nəslin sağlamlığına, hərbi işə, mənəviyyata böyük ziyan vura bilər.
Bu sahədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti "Hərbi qulluqçuların fiziki hazırlıq normativləri” haqqında sərəncam imzalamışdır. Sərəncamda hərbi qulluqçuların fiziki hazırlıq, zabit və gizirlərin fiziki hazırlıq üzrə qiymətləndirilməsinin cədvəli, zabit və gizirlərin maneələr zolağını dəf etmək üzrə qiymətləndirilməsi cədvəli geniş şərh olunmuşdur.
Qeyd edilməlidir ki, müstəmləkəçilik və totalitar rejim xalqımızın yüz illər ərzində formalaşmış hərbi-fiziki tərbiyə ənənələrinə ağır zərbə vurmuşdur. İmperiya öz hegemonluğunu təmin etmək məqsədilə başqa sahələrdə olduğu kimi, hərbi-fiziki tərbiyə sahəsində də ayrı-seçkilik siyasəti yeritmiş, Azərbaycan xalqının hərbi siyasi dirçəlişinin qarşısını almaq üçün mütərəqqi milli hərbi-fiziki tərbiyə ənənələri imperiyanın hərbi-fiziki tərbiyəsinin müti əlavəsinə çevrimişdir. İmperiyanın hərbi-fiziki tərbiyəsi bütövlükdə əsarət altına salınmış xalqların, o cümlədən Azərbaycan xalqının bu sahədə milli ənənələrini məhv etmişdir. Mərkəzdə xüsusi niyyətlə hazırlanmış hərbi-fiziki tərbiyə sisteminin əsasında duran saxta beynəlmiləlçilik və xalqlar dostluğu prinsipləri bu işdə xüsusilə mənfi rol oynamış, əslində, başqa xalqlar kimi, Azərbaycan xalqını da milli dəyərlərdən ayrı salmaq və ümumbəşəri dəyərlərindən məhrum etmək məqsədi daşımışdır. Əsrlər boyunca formalaşmış hərbi-fiziki tərbiyə ənənələrinin aradan qaldırılmasına yönəlmiş imperiya siyasəti, əslində, xalq və cəmiyyət arasındakı dialektik əlaqəni pozmuş, hərbi-fiziki tərbiyənin humanist xarakterinə, demokratikliyinə, dini-mədəni əlaqələrinə mənfi təsir etmiş, xalqın dili və tarixi ənənələri, peşəkar-zabitləri, generalları sıxışdırılmışdır. Bu, milli dirçəliş yolunda ciddi maneəyə çevrilmiş, Azərbaycan xalqı ümumdünya hərbi-fiziki tərbiyə prosesindən, regionun bir çox xalqları ilə min illər boyunca formalaşmış tarixi-mədəni əlaqələrindən ayrı salınmışdır. Azərbaycanda hərbi təhsil müstəmləkə qanunları əsasında maliyyələşdirilmiş, onun maddi-texniki bazasının inkişafına əhəmiyyət verilməmişdir. Sevindirici haldır ki, totalitar rejimlə birlikdə onun üçün səciyyəvi olan hərbi-fiziki tərbiyə də iflasa uğramışdır.
Müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək lazımdır. Dövlətimiz və xalqımız bu yolda çalışır. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan öz müstəqilliyini ağır və çətin bir dövrdə əldə edibdir. 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana qarşı başladığı təcavüz nəticəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət gərginləşib, Azərbaycanın torpaqlarının bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub, Azərbaycanın sərhədləri pozulub, respublikamızın ərazi bütövlüyünə xələl gətirilib. Sevinirik ki, Azərbaycanın öz vətənini tükənməz məhəbbətlə sevən, onun hər qarşısını göz bəbəyi kimi qorumaq naminə canından belə keçməyə hazır olan çox qeyrətli gəncliyi var. Əgər xalqımızda yüksək vətənpərvərlik hissi olmasa idi, əliyalın yurddaşlarımız 1990-cı ilin 20 yanvar gecəsi sinələrini düşmən tankları önündə polad sipərə döndərməzdilər.
Azərbaycan gəncliyi, demək olar ki, 1988-ci ildə xalq azadlıq hərəkatının başlanması dövründən bəri belə fədakarlıq göstərməmişdi. 1988-ci ildə Azərbaycan gəncləri müstəqillik hərəkatının ön sıralarında gedərək, öz aralarında olan fərqlərdən, müxtəlif siyasi baxışlardan asılı olmadan böyük siyasi fəallıq nümayiş etdirir və birlikdə çıxış edirdilər. Təəssüf ki, sonrakı dövrlər ərzində bu birlik pozulmuş, gəncliyin sıralarında parçalanma baş vermiş, fəallığın sönməsi müşahidə olunmuşdur. Məhz xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin hakimiyyətə qaydışından sonra (1993) ölkəmizin sağlam fikirli, möhkəm əqidəli gəncləri onun ətrafında, Azərbaycanın mənafeyini hər şeydən üstün tutan qüvvələrin ətrafında toplaşmışlar.
Son iyirmi ildə dövlət tərəfindən gənclərin qayğılarına diqqət güclənmiş, problemlərin əməli həlli üçün konkret addımlar atılmışdır. Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin gərgin əməyi nəticəsində 1994-cü ildə atəşkəs elan edilmişdir. Dövlətimiz gənc müharibə veteranlarını da yaddan çıxarmamışdır. Belə ki, 1994-cü ildə " Veteranlar haqqında” qanun qəbul edilmişdir. Bundan sonra da bir sıra qanunvericilik aktları qəbul edilmiş, "Veteranlar haqqında” qanuna dəyişikliklər olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyev 1995-ci ilin martında ölkə gəncləri ilə görüşərək, onların sağlam ruhda tərbiyə almaları və əsl vətəndaş kimi yetişmələri naminə əlindən gələni əsirgəməyəcəyini bildirmişdir.
2 fevral 1996-cı ildən Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə gənclərin forumlarının keçirilməsi, ölkədə Gənclər Gününün qeyd olunması, gənclərimizin problemlərinin həllinə yönələn fərman və sərəncamların verilməsi, onların dövlət quruculuğu prosesinə cəlb edilməsi, müvafiq qanunların qəbulu deyilənləri reallığa çevirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev öz siyasətində daima gənclərə qayğı göstərmiş, onların bir fərd kimi yetişməsinə xüsusi önəm vermişdir. Ulu öndər respublika rəhbərliyinə gəldiyi ilk dövrlərdən gənclərin himayədarı kimi çıxış edərək sağlam düşüncəli yeni nəslin yetişdirilməsi sahəsində misilsiz işlər görmüşdür. Ulu öndər gənclərin milli və vətənpərvər ruhda tərbiyəsinə həmişə önəm vermişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin gənclərin forumunda məzmunlu çıxışı gəncliyimiz üçün proqram sənədinə çevrilmişdir. Heydər Əliyev demişdir. "Gənclərimizin əsas vəzifəsi özünü müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafına həsr etməkdən, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaşamasına, əbədi olmasına həsr etməkdən ibarət olmalıdır. Mən gənclərimizə bu tövsiyəni verirəm. Öz ana dilimizi, Azərbaycan dilini mənimsəmək lazımdır, bu dildə yaxşı danışmaq lazımdır, bu dili ana dili kimi daim duymaq lazımdır, bu dili sevmək lazımdır” Ümummilli liderin bu sözləri gənclərimizin həyatda və cəmiyyətdə öz yerlərini tutmasında böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Dövlət quruculuğunda Azərbaycanın müdafiə imkanlarının yaradılmasının mühüm rolu vardır. Ölkəmizin müstəqilliyini təmin edən əsas amil onun ordusunun yaranmasıdır. Müstəqil ordumuz 1993-cü ilin noyabr ayından sonra yaranmağa başlayıb. O vaxta qədər vaxt itirilib və keçmiş sovetlər ordusundan Azərbaycanın payına düşmüş böyük hərbi potensial, silahlar, sursatlar, hərbi texnika, böyük hərbi bazalar dağıdılıb, mənimsənilib. Bunlar hamısı Azərbaycan ordusunun yaranmasına ciddi zərbələr vurub.
Ümummilli lider ordu quruculuğu ilə bağlı demişdir: "1993-cü ilin noyabr ayından biz hərbi quruculuğa başlamışıq və hərbi quruculuq, ordu yaranması prosesi gedir. Mən bu gün sizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu proses normal şəraitdə gedir, biz buna nəzarət edirik və müstəqil Azərbaycanın özünə layiq, onun müdafiəsini təmin edən ordusu yaranır və yaranacaqdır.
Bu sahədə üzərimizə düşən vəzifələri biz həyata keçiririk və keçirəcəyik. Ancaq üzərimizə düşən vəzifələr çox böyükdür. Məlumdur ki, ordu gənclərdən ibarətdir. İndi ordunun 90 faizini gənclər təşkil edir. Gənclər təşkilatının, gənclərin ən əsas vəzifəsi hər bir gənci, hər bir Azərbaycan övladını orduya xidmətə hazırlamaqdan ibarət olmalıdır. Ordu mövzusu, ordunun yaranması, formalaşması bizim bütün həyatımızda əsas mövzulardan biri olmalıdır, gənclərin orduda xidmət etmək üçün tərbiyələndirilməsi bizim əsas vəzifələrimizdən biri olmalıdır və bu vəzifələri biz ardıcıl surətdə həyata keçirməliyik. Ona görə də mən bunu gənclər təşkilatlarının əsas vəzifəsi hesab edirəm. Hər bir Azərbaycan gəncinə isə gənclik vaxtına qədər özünü orduda xidmət etmək üçün hazırlamağı tövsiyə edirəm”.
Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş gənclər siyasəti Azərbaycan gəncliyinin gələcək inkişafında dərin izlər buraxdı. Ulu öndərin 2 fevral 1997-ci il tarixdə imzaladığı fərmana əsasən fevralın 2-si Azərbaycan Gəncləri Günü elan edilib. Ümummilli lider, bundan əlavə, gənclər sahəsində dövlət siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi məqsədilə zəruri qanunvericilik bazasının formalaşdırılmasını da təmin edib. 1996-2002-ci illərdə qəbul olunmuş "Bədən tərbiyəsi və idman haqqında”, "Gənc istedadlar üçün xüsusi təqaüdlərin təsis edilməsi haqqında”, "Azərbaycanın gənc istedadlarına dövlət qayğısı haqqında”, "Dövlət gənclər siyasəti haqqında” qanun, fərman və sərəncamlar, habelə "Gənclərdə vətənpərvərlik və vətəndaşlıq hisslərinin yüksəldilməsi haqqında”, "İstedadlı yeniyetmələrin və yaradıcı gənclərin sosial, iqtisadi və s. problemlərinin həllinə yönəlmiş, onların öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirmələrinə kömək edən Dövlət Proqramı”, "Ordudan tərxis olunmuş gənclərin məşğulluğu” Dövlət Proqramı əhəmiyyətli sənədlərdir. Qanunlar, fərman, sərəncam və dövlət proqramları gənc nəslin mütəşəkkil qüvvə kimi formalaşmasına, mənəvi-ideoloji cəhətdən tam yetkinləşməsinə, onların sosial problemlərinin həllinə, faydalı məşğulluğunun təmin olunmasına təsir göstərdi.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ilin noyabr ayında respublikamızda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı xalqımızın tarixində son dərəcə əhəmiyyətli olan hadisədir.
Qurultayda iştirak etmək üçün dünyanın hər yerindən ölkəmizə gələn həmvətənlərimiz arasında idmançılar və idman xadimləri də az deyildi.
Qurultayın gedişində fəaliyyət göstərən "Gənclik və idman” bölməsi öz işini Milli Olimpiya Komitəsinin (MOK) yeni inzibati binasında davam etdirdi. ABŞ, Almaniya, Danimarka, Latviya, Rusiya, Belarus, Ukrayna, Gürcüstanın və eləcə də ölkəmizin tanınmış idman xadimləri bu tədbirdə iştirak edirdilər.
Toplantıda belə bir təklif irəli sürüldü ki, dünya azərbaycanlılarının olimpiadası keçirilsin. Qeyd edək ki, bu qurultay respublikamızda ənənəvi olaraq hər il keçirilir.
Gənclər siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri də məhz gənc nəslin vətənə, milli adət-ənənələrimizə, mədəniyyətimizə sədaqət, hörmət və məhəbbət ruhunda tərbiyə edilməsidir. Azərbaycanın idman şöhrətini yüksəklərə qaldıran məhz gənclərdir. Bu həm vətənpərvərlik ruhunun yüksəlməsi, həm ölkənin imici və həm də insanların sağlamlığı üçün lazımdır. Məhz buna görə Azərbaycanda yeni idman komplekslərinin tikilməsi geniş vüsət almışdır.
Hər bir ölkədə dövlətçiliyin, müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəli potensial kadrların yetişdirilməsindən, gənclərin cəmiyyətin bütün sferalarında iştirakından, onların aparıcı qüvvəyə çevrilməsindən çox asılıdır. Respublikamızda həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti gənclərin hərtərəfli inkişafını, onların cəmiyyət həyatında fəal iştirakını təmin etməkdədir. Bu siyasət çox geniş bir spektri - gənclərin təhsili, tərbiyəsi, sağlamlığı, intellektual və mənəvi inkişafı, asudə vaxtının səmərəli təşkili, cəmiyyətin bütün sahələrində fəal iştirakı ilə bağlı məsələləri əhatə edir. Artıq Azərbaycan gəncliyi cəmiyyətin inkişafında fəal sosial təbəqəyə çevrilmişdir. Ölkə gəncləri demokratikləşmə prosesində fəal iştirak edir, mədəniyyət, incəsənət, elm və digər sahələrdə parlaq nailiyyətlər qazanır, dövlətçilik ənənələrini daim uca tutur, çoxşaxəli islahatların reallaşdırılmasında yaxından iştirak edirlər.
Xalqımızın gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında böyük xidmətləri olmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin vətənpərvərliyə dair əməlini və nəzəri görüşlərini yüksək qiymətləndirir və onu minnətdarlıqla yad edirik. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan gəncləri ictimai-siyasi, sosial-mədəni və digər sahələrdə fəal iştirak edirlər. Gənclərlə iş sahəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin inkişafına təkan verib. Respublikamızda fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları, ictimai birliklər ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında fəallıq göstərirlər.