Ağsu rayon Mərkəzi Kitabxanası

Ağsu rayon MKS
“Birlik” qəzeti.(1971-1984)
9 Dekabr , 2016
Əli boya-başa catıb həyat putyovkası alanda kolxozda işləməyi qərara aldı .Ançaq hansı sahədə, bilmirdi.Bütün təsərrüfat sahələri ona maraqlı görünsə də, fikirləşib pambıqcılığa könül bağladı.Səpində, becərmədə fəal iştirak etdi, tarlaları suvardı, məhsul topladı...İllər bir-birinə qovuşduqca Əli Qacayev püxtələşdi, secdiyi sadə peşəni sirlərinə dərindən bələd oldu , yaxşı pambıqcı kimi tanındı.Kecən ilin axırlarında sədr Əlini yanına cağırıb dedi:

---Pambıqcılıqda yaxşı təçrübən var. Beş nömrəli birqadanın adamları səni özlərinə başcı tələb edirlər, fikrin nədir ?Əli sədrin sözündən cıxmadı, razılıq verdi, birqadir secildi. Elə səhəri gün birqadada qızğın iş başladı. Kollektiv bol məhsul uğrunda mübarizəyə həvəslə girişdi.Hər iş öz vaxtında görüldü, aqrotexnika qaydaları düzgün tədbiq edildi.Buna görədə kollar yaxşı inkişaf etdi, coxlu bar gətirdi.Birqadanın pambıq tarlası, demək olar ki, hamı ücün nümunə oldu.Nahayət fərəhli günlər gəlib catdı. Diqqətlə beçərilmiş 40 hektar sahə ağ örpəyə büründü, məhsul yığımına mütəşəkkilliklə başlandı.Birqada üzvləri 12 gün ərzində planı ödəyərək kolxozda ikinci qələbə rapotu imzaladılar.İndiyə kimi tədarük məntəqəsinə 68 ton əvəzinə 83 ton «ağ qızıl» göndərən kollektiv həmin göstəriçini 150 tona catırmaq əzmindədir. Buna şübhəsiz əməl oluna-çaqdır.Əlamətdar günləri ləyaqətli əmək hədiyyələri ilə qarşılamaq kolxozmuzda nəcib ənənəyə cevrilmişdir. Budur, tarla əməkçilərimiz şanlı yubley bayramı ərəfəsində görkəmli qələbə qazanmışlar.Onlar SSSRİ-nin təşkil edilməsinin 50 illiyi şərəfinə sosializm yarışını genişləndirərək dövlətə pambıq satışı planını vaxtından əvvəl, həm də rayonda birinci yerinə yetirmişlər.Qısa müddət ərzində tədarük məntə-qəsinə 533 ton əvəzinə 555 ton «ağ qızıl»təhvil verilmişdir. Lakin bu son həd deyildir.Tarlalarmızın cox hissəsinə sanki əl vurulmayıb.Məhsulumuz boldu.Əlbəttə, bu müvəffəqiyyət asanlıqla deyil,kolxozcularımızın gərgin zəhməti sayəsində qazanılmışdı.Qələbəmizi təmin edən əsas amillərdən biri budur ki, biz torpaqın gücünü, münbitliyini artırmaq ücün vaxtında lazım gələn bütün aqrotexniki tədbirləri həyata kecirmişik. Belə ki, şumqabağı sahələrin hər hektarına 400 kiloqram fosfor, 15 ton üzvü kübrə verilmiş, torpaq səpinə yüksək aqrotexnika əsa-sında hazırlanmış, habelə malaqabağı və ciyidlə birlikdə sahələrə kifayət miqdarda azot, fosfor və peyin cürüntüsü səpilmişdir. Mexanizatorlarımız ciyid səpinini qısa müddətdə başa catdırdılar.Buna görə də hər yerdə tez və bərabər cıxış alındı. İlk çüçərtilər görünən kimi pambıqçılarımız becərmə işlərinə başladılar, bitkiləri diqqətlə seyrətdilər. Əkin suyunun azlığına baxmayaraq sucularımız suvarmanı bir an belə gecikdirmədilər.Bu iş qultivasiya və kətmənləmə ilə düzgün əlaqələndirildi Ziyanveriçilərə qarşı ciddi mübariz aparıldı.İşgüzar mexanizatorlarımız Əlmusa Vəliyev, QalsınAğayev,Qismət şükürov, Babazər Movlanov, Rizvan Həsənov bitkilərlə,2.5 dəfədən cox əlavə yemlənmə kübrəsi verilmiş, kultivasiyanın dərinliyini və en götrümünü daim diqqət mərkəzində saxlayaraq torpağı qayğı ilə yumşaltmış, qaysağın qarşısını almışlar. İdarə heyəti və ilk partiya təşkilatı beçərmənin gedişində bütün birqadaların işini çiddi nəzarət altına aldı. Müşahidə edilən nöqsanları dərhal aradan qaldırdıq.Tarla əməkcilərinə lazımı qaydada mədəni-məişət xidmətləri göstərildi, onların arasında geniş kütləvi-izahat işləri aparıldı.Yüksək məhsul aylığı günlərində bərdəlilərin irəli sürdükləri nəçib təşəbbüs artel üzvlərmizin əmək fəallığını qat-qat artırdı. Onlar hər kolun qayğısını cəkdilər, daha cox bar gətirməsi ücün səy göstərdilər.Məhsul yığımınada nümünəvi hazırlaşdıq. Vaxtında kifayət qədər döşlük və bardan alıb kolxozculara payladıq, qurutma meydancaları, yol və körpülər qaydaya salındı, nəqliyyat vastələri ayrıldı.Tarlada 400 nəfərdən cox əmək qabiliyyətli adam cıxdı. Məhsuların daşıması ücün biriqadaların ixtiyarına 5 avtomaşın, 6 lafet verildi.İlk gündən yığımda böyük start götürən pambıqcılarmız cox cəkmədiki,yarış bayrağını əllərinə aldılar. Hər gün məntəqəyə illik planın 5-6 faizi, bəzən 7-9 faizi qədə\r məhsul göndərdik. Biz bu il « mavi gəmilərə» geniş meydan verir, pambığın xaralsız daşınmasına xususi diqqət yetiririk.İndiyə qədər təhvil verdiyimiz məhsulun 125 tonu bunkerlərdən boşaldılmış və 270 tona yaxın məntəqəyə xaralsız daşınmışdır.Həmcinin artel üzvlərmiz məhsulu yığmaqla yanaşı, keyfiyyət məsələsini də unutmurlar. Elə buna ilkgörədir ki, dövlətə satdığımız pambığın hamsını birinci növ kimi qəbul edilmişdi.İlk hesablamalara görə bütün bunların müqabilində kolxozumuz pambıqcılıqdan bu il 10 min manatlarla əlavə gəlir götürəcəkdir.Bol məhsul uğurunda mübarizədə ayrı-ayrı briqadaların və qabaqcıl əmək əmək adamlarının işindən söz acmaq xususilə xoşdur.İllik planı yerinə yetirən Ağasəməd Hüseynovun biiqadası indiyədək dövlətə 86 ton əvəzinə 135 ton pambıq satmışdı.Həmin kolektivin qələbəsindən bir necə gün sonra Əli Qacayevin, Həmid Əhmədovun, Yaqub Quluyevin, Gülməməd Nuriyevin başcılıq etdikləri briqadaların üzvləri bir-birinin ardınca qələbə rapotu imzaladılar.Məzi Qubatovun biriqadasında plan dolmaq üzrədir. Sürət ustalarmızdan Saray Həsənova, Nəcibə Ələkbərova, Bəsti Şıxalyeva, Səkinə Əliyeva ,Validə Nəcəfova, Adilə Əliyeva, Ziba Alcanova, Mədinə Əliyeva,Sara Mirzəliyeva,Gülputa və Gülzadə Hüseynovalar, Şövkət Çahangirova,Ziynət Kərimova və onlarca başqalarının hesabında hələlik 3.500—4.000 kiloqram pambıq vardır.Onlar hər gün adama 130-140 kiloqramdan cox pambıq yığrılar. Tarla əməkcilərimiz öz imkanlarını nəzərdən kecirib yeni öhdəlik götürrmüşlər: beşilliyin ikinci ilində ölkəyə 1.000 ton pambıq vermək ! Biz öz vədimizə şərəflə əməl edəcək, qarşıdakı el bayramına ləyaqətli hədiyyə ilə gələçək.

( Birlik,12 Sentiyabr 1972-ci il ,№107).